ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK

Hvem er

Energifællesskaber Danmark

Fremmer energifællesskaber gennem netværk og vidensdeling. Den almennyttige forening arbejder også for bedre rammevilkår for energifællesskaber.

Lokale energifællesskaber er bedre for miljøet, økonomien og spiller en central rolle i fremtidens energisystem. Med et lokalt energifællesskab forbruger vi energien tættere på hvor den produceres, samtidig med at energien skabes gennem bæredygtige energikilder som solceller, vindmøller og varmepumper.

Robuste og levedygtige lokalsamsund

Lokale energifællesskaber styrker sammenholdet lokalt og fordrer en bredere dialog om bæredygtighed blandt deltagerne.

Lave og stabile priser

Lokale energifællesskaber kan medføre besparelser på varmeregningen og sikrer en fast lav pris på el for medlemmerne.

Bedre for miljøet

Lokale energifællesskaber fører til stor CO2 reduktion og er et vigtigt redskab i den grønne omstilling af Danmark.

Aflaster elnettet og sikrer energiforsyningen nationalt

Lokale energifællesskaber aflaster det kollektive elnet, så behovet for udbygninger og investeringer reduceres. De sikrer også den nationale energiforsyning ved decentraliseret energiproduktion.

Energifællsskabet

En ny energiaktør

Lokale energifællesskaber leverer vedvarende energi til lokalsamfundet, fremmer energibesparelser, udjævner energiforbruget og leverer fleksibilitet til det samlede energisystem. 

Energifællesskaber er et vigtigt supplement til de regionale og internationale forsyningsnetværk, der får deres energi store energiproducerende anlæg som vindmølle- og solcelleparker, vandkraft, geotermiske anlæg, affaldsforbrændinger og kraftvarmeværker.

Her bliver lokale, sammenkoblede og fleksible energisystemer med en kombination af egenproduktion af vedvarende energi, konvertering af energi fra el til varme og forskydning i løbet af døgnet og ugen helt afgørende for at opnå lokale energibesparelser samt for det samlede energisystems effektivitet og bæredygtighed.

Lokal Energiproduktion

Lokale energifællesskaber råder over ret store arealer, der kan bruges til solcelle- og varmepumpeanlæg, der kan supplere (men ikke erstatte) den kollektive energiforsyning. Det er ikke ønskværdigt at have 100% energiproduktion lokalt, da det ikke er bæredygtigt at opretholde forsyningsikkerhed hvis man går helt off-grid. Hvis man vil være 100% selvforsynende vil det kræve at man i vintermånederne producerer energi ved hjælp af diverse former for afbrænding, der ikke er bæredygtige.

I samarbejde med det store fællesskab

Det er afgørende at vi tænker det store fællesskab med når vi udvikler lokal energiproduktion. Den lokale energiproduktion skaber grundlaget for energiproduktionen og det store fællesskab skaber forsyningssikkerhed.

Processen

At etablere et lokalt energifællesskab

Energifællesskabet adskiller sig væsentligt fra de forbrugere, der i dag udgør energisystemets kundeside. I dag forsynes den enkelte ejendom hhv. institution eller virksomhed med varme, der selv har målere til fordeling mellem f.eks. lejligheder/husstande. Elforsyningen derimod forsyner den enkelte husstand, institution eller virksomhed og har målere hos den enkelte kunde.

Energifællesskaber kan være opbygget af og dermed repræsentere forskellige former for samarbejder. De kan f.eks. være fokuseret på alene at etablere en VE-baseret produktion af el eller varme og måske samle en række distribuerede aktiviteter, som f.eks. lade-standere til el-biler og lade dem indgå i levering af fleksibilitet. Herved vil en række af de kendte former for kooperativt organiserede lav eller andelsselskaber, som ejer små vindmølleparker, solcelleparker etc. også i fremtiden kunne organiseres med henvisning til bestemmelser om energifælles-skaber.

Et energifællesskab er ifølge EU’s direktiver ikke bundet til alene at være opbygget omkring en arealmæssigt sammenhængende, lokal organisering af energiaktiviteter, men kan godt være´f.eks. en gruppe af distribuerede energiforbrugere, der sammen ejer og driver en produktion af el i en vindmølle- eller solcellepark beliggende i nærheden.

Samling af Lokale aktører

Det første skridt handler om at danne en gruppe af lokale aktører såsom boligforeninger, lokale virksomheder offentlige institutioner mv. der ønsker at indgå i samarbejdet.

IDÉER og modeller

Det kræver typisk assistance udefra at beregne den mest effektive model for et lokalt energifællesskab. Her skal ildsjæle og eksperter samarbejde.

FORANKRING i Samfundet

Et lokalt energifællesskab kræver en balancering mellem det demokratiske og det teknisk/effektive og det nødvendiggør opbygning af lokale kapaciteter.

DRIFT AF SYSTEMET

Det er afgørende at der skabes et godt udgangspunkt for at drifte det lokale energisystem, da man ellers let sætter effektiviteten over styr.

OVERBLIK

Business cases og nyheder

Herunder finder du de seneste nyheder og business cases. Lokale energifællesskaber kan etableres i meget forskellige former. I eksisterende økolandsbyer, i nye developer-projekter eller som udviklingsprojekter i eksisterende blandet by.

Energifællesskaber og EU-valg

Energifællesskaber og EU-valg

EU-valget nærmer sig og dermed muligheden for at sætte energifællesskaber endnu mere på dagsordenen! Ved din kandidat, hvad et...

Hvem er

Energifællesskaber.dk

Energifællesskaber.dk stammer oprindeligt fra et forskningsdrevet initiativ, der understøttede dannelsen af energifællesskaber i Danmark. I 2020/2021 havde initiativet midler til at hjælpe lokale aktører med at opstarte og udvikle lokale energifællesskaber. Hjemmesiden er efterfølgende overdraget til interesseorganisationen Energifællesskaber Danmark.

Seminarer og kurser

Vi afholder seminarer og kurser, der understøtter lokalt arbejde med dannelse af energifællesskaber.

Regnemodeller

Vi uderabejder regnemodeller, der synliggør de mulige besparelser økonomisk og miljømæssigt.

Erfaringsindsamling

Vi udarbejder materialer, der viser de hidtidige erfaringer med energifællesskaber.

Kontaktformidling

Vi har kontaktinfo til centrale aktører på området og formidler gerne kontakt til relevante partnere.