ENERGIFÆLLESSKABER.DK
ENERGIFÆLLESSKABER.DK

OVERBLIK

Lokale Energifællesskaber

Lokale energifællesskaber er bedre for mijøet og økonomien. Med et lokalt energifællesskab forbruger vi energien tættere på hvor den produceres, samtidig med et energien skabes gennem bæredygtige energikilder som solvarme og varmepumper.

Billigere

Lokale energifællesskaber medfører besparelser på ca. 30% på varmeregningen og 40% på elregningen for medlemmerne.

Bedre for Miljøet

Lokale energifællesskaber fører til store CO2 reduktion og er et vigtigt redskab i den grønne omstilling af Danmark.

Energifællsskabet

En ny energiaktør

Lokale energifællesskaber, der er i stand til at levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fl eksibilitet til det samlede energisystem, bliver i de kommende årtier et vigtigt supplement til de regionale og internationale forsyningsnetværk, der får deres energi store energiproducerende anlæg som vindmølle- og solcelleparker, vandkraft, geotermiske anlæg, affaldsforbrændinger og kraftvarmeværker.

Her bliver lokale, sammenkoblede og fl eksible energisystemer med en kombination af egenproduktion af vedvarende energi, konvertering af energi fra el til varme og forskydning i løbet af døgnet og ugen helt afgørende for at opnå lokale energibesparelser samt for det samlede energisystems eff ektivitet og bæredygtighed.

Lokal Energiproduktion

Lokale energifællesskaber råder over ret store arealer, der kan bruges til solcelle- og varmepumpeanlæg, der kan supplere (men ikke erstatte) den kollektive energiforsyning. Det er ikke ønskværdigt at have 100% energiproduktion lokalt, da det ikke er bæredygtigt at opretholde forsyningsikkerhed hvis man går helt off-grid. Hvis man vil være 100% selvforsynende vil det kræve at man i vintermånederne producerer energi ved hjælp af diverse former for afbrænding, der ikke er bæredygtige.

I samarbejde med det store fællesskab

Det er afgørende at vi tænker det store fællesskab med når vi udvikler lokal energiproduktion. Den lokale energiproduktion skaber grundlaget for energiproduktionen og det store fællesskab skaber forsyningssikkerhed.

Processen

At etablere et lokalt energifællesskab

Energifællesskabet adskiller sig væsentligt fra de forbrugere, der i dag udgør energisystemets kundeside. I dag forsynes den enkelte ejendom hhv. institution eller virksomhed med varme, der selv har målere til fordeling mellem f.eks. lejligheder/husstande. Elforsyningen derimod forsyner den enkelte husstand, institution eller virksomhed og har målere hos den enkelte kunde.

Energifællesskaber kan være opbygget af og dermed repræsentere forskellige former for samarbejder. De kan f.eks. være fokuseret på alene at etablere en VE-baseret produktion af el eller varme og måske samle en række distribuerede aktiviteter, som f.eks. lade-standere til el-biler og lade dem indgå i levering af fleksibilitet. Herved vil en række af de kendte former for kooperativt organiserede lav eller andelsselskaber, som ejer små vindmølleparker, solcelleparker etc. også i fremtiden kunne organiseres med henvisning til bestemmelser om energifælles-skaber.

Et energifællesskab er ifølge EU’s direktiver ikke bundet til alene at være opbygget omkring en arealmæssigt sammenhængende, lokal organisering af energiaktiviteter, men kan godt være´f.eks. en gruppe af distribuerede energiforbrugere, der sammen ejer og driver en produktion af el i en vindmølle- eller solcellepark beliggende i nærheden.

Samling af Lokale aktører

Det første skridt handler om at danne en gruppe af lokale aktører såsom boligforeninger, lokale virksomheder offentlige institutioner mv. der ønsker at indgå i samarbejdet.

IDÉER og modeller

Det kræver typisk assistance udefra at beregne den mest effektive model for et lokalt energifællesskab. Her skal ildsjæle og eksperter samarbejde.

FORANKRING i Samfundet

Et lokalt energifællesskab kræver en balancering mellem det demokratiske og det teknisk/effektive og det nødvendiggør opbygning af lokale kapaciteter.

DRIFT AF SYSTEMET

Det er afgørende at der skabes et godt udgangspunkt for at drifte det lokale energisystem, da man ellers let sætter effektiviteten over styr.

OVERBLIK

Business Cases

Lokale energifællesskaber kan etableres i meget forskellige former. I eksisterende økolandsbyer, i nye developer-projekter eller som udviklingsprojekter i eksisterende blandet by.

Hvem er

Energifællesskaber.dk

Energifællesskaber.dk er et forskningsdrevet initiativ, der understøtter dannelsen af energifællesskaber i Danmark. I 2020/2021 har vi midler til at hjælpe lokale aktører med at opstarte og udvikle lokale energifællesskaber.

Seminarer og kurser

Vi afholder seminarer og kurser, der understøtter lokalt arbejde med dannelse af energifællesskaber.

Regnemodeller

Vi uderabejder regnemodeller, der synliggør de mulige besparelser økonomisk og miljømæssigt.

Erfaringsindsamling

Vi udarbejder materialer, der viser de hidtidige erfaringer med energifællesskaber.

Kontaktformidling

Vi har kontaktinfo til centrale aktører på området og formidler gerne kontakt til relevante partnere.

Webnus

Quick contact form