ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK


Energifællesskaber i ældre bykvarterer

I ældre tæt bebyggede bykvarterer med fjernvarme er der flere muligheder for væsentlige energibespa-relser. Det kan ske ved etablering af egen VE produk-tion med solceller på eksisterende tagflader, der kan fungere som supplement til elforsyningen. Desuden ved at elektrificere varmeforsyningen i samarbejde med fjernvarmeselskaber og ved at etablere ladning af elbiler i tilknytning til boliger og institutioner.

Der er startet en række initiativer for at skabe energi-fællesskaber i eksisterende bykvarterer i København bl.a. Folehaven, Sydhavnen, NordVest, Sundby og Bavnehøj samt i projekter som Avedøre Green City.
Samlet set kan lokale fællesskaber, der koordinerer og styrer produktion og forbrug, nedsætte omkost-ningerne for beboere, butiksejere og kommunale institutioner, bidrage til en samfundsøkonomisk for-delagtig omstilling til mere VE samt forskyde belast-ningen af det kollektive elforsyningsnet til perioder med lavlast. Det åbnes der for med de nye aktiviteter omkring elektrificeringen af varme og transport.

I den valgte varmeløsning er lokale (store) varm-pumper kombineret med udnyttelse af fjernvar-mens returløb som primær kreds, hvilket samtidig bidrager til en større energieffektivitet for fjernvarmeproduktionen. Andre løsninger, hvor fjernvarmen kombineres med varmepumper vil give tilsvarende resultater, som bidrager til optimering af det eksi-sterende fjernvarmesystem. Vi har i beregningerne medtaget netto-udledning fra biobrændsler, da disse ikke reelt er CO2-neutrale og enhver reduktion uanset oprindelse bidrager til klimaindsatsen.

Der er også en fordelingspolitisk effekt af, at beboerne i bl.a. almene boliger på denne måde kan handle i fællesskab og opnå besparelser. De nuværende tariffer dækker en subsidiering af store anlæg og lange net-afstande, som husstande i etageejendomme yder et væsentlig bidrag til. Det vil kunne nedsættes til alene at gælde det faktiske træk på den kollektive el-forsyning.

Der er også samfundsøkonomiske fordele ved at få placeret solcelleanlæg tæt på forbrugsstederne, da de derved er meget lettere at få til at indgå i en sam-let styring. Der opnås herved investeringer i VE betalt af forbrugerne og en aflastning af elnettet, især hvis der som skitseret indgår elektrificering af opvarmnin-gen og ladning af elbiler. Det vil effektivt nedbringe CO2-udledningerne i de større byer med fjernvarme ved ikke blot sikre udfasning af kulkraftværker, men også reducere behovet for biomasse som brændsel.


Modelberegning for ældre bykvarter
1000 boliger placeret i etagebyggeri med fælles faciliteter, grønne områder og både butikker og kommunale institutioner som skole, børnehave og plejehjem, hvor der opsæt-tes solceller, ladepladser til 180 biler og fjernvarmen udnyttes i kombination med lokale varmepumper (data pr. år med empiri fra Folehaven kvarteret).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *