ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK


Fælles varme og el i landsbyer / villakvarterer

I landdistrikterne og i en del villakvarterer spiller udfasningen af olie, gas og træpiller som brændsler til opvarmning en afgørende rolle for klimaomstillin-gen, hvor en erstatning med varmepumper vil have en stor CO2 effekt.


Selvom der er etableret incitamenter til denne omstilling bl.a. genne individuelle tilskud er om-stillingen langsom og domineret af individuelle og ikke specielt optimale løsninger. Det drejer sig bl.a. om luftbaserede varmepumper, der energimæssigt og klimamæssigt er mindre effektive og bliver ret støjende i et villakvarter eller en landsby. Alterna-tivet, som bygger på et fælles primært kredsløb til varmepumper (kombinationer af brine og termonet), vil få år efter etableringen blive økonomisk mere fordelagtigt.


I SEP-samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner og i bl.a. Middelfart, Silkeborg og Høje Taastrup Kom-muner arbejdes der med at etablere fælles løsninger for udfasning af opvarmning med fossile brændsler.
I disse lokale fællesskaber med enten klyngebase-rede eller individuelle varmepumper, der har fælles primær kreds, kan også indgå lokale butikker og kom-munale institutioner, som ud over at få leveret varme kan udnytte den primære kreds til effektiv køling.

Kombineret med hensigtsmæssig dimensionering af buffertanke vil den nye belastning af elnettet fra elektrificeringen af varme og transport kunne læg-ges i lavlastperioden, så det ikke belastes yderligere af denne løsning. Der er samfundsøkonomiske fordele ved disse løsninger, som væsentligt bidrager til reduktionen af CO2 udledningerne ved fjernelse af fossile brændsler og effektiviseringer.

Suppleres disse varmepumper med solceller og om muligt lokale landvindmøller, udgør det en endnu større fordel for klimaet og vil yderligere bidrage til aflastning af det kollektive elforsyningsnet.

De fælles løsninger kan enten etableres ved lokale andelsselskaber eller ved at fjernvarmeselskaber tilbyder beboere og institutioner at etablere og/eller drive både de fælles anlæg og evt. også varmepum-perne inden for rammen af det, som er godkendt som ’kold fjernvarme’ af Energistyrelsen.

Der også en fordelingspolitisk fordel knyttet til etab-lering af fælles løsninger i landdistrikterne, der ofte står over for lave ejendomsvurderinger og salgs-priser og dårlige muligheder for opnå belåning fra kreditforeningerne. Samlet set kan både et styrket fællesskab og bedre finansiering bidrage til at skabe bedre vilkår i landdistrikterne.


Modelberegning for fælles landsbyløsning
50 boliger med fælles primær kreds (termonet) til varmepumper evt. suppleret med butikker og kommunale institutioner, hvor der opsættes solceller og ladepladser til 35 elbiler (data pr. år med empiri fra landsbyer på Sydals).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *