ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK
ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK


Bæredygtige bofællesskaber / økosamfund

Der er en opblomstring af initiativer til at etablere bæredygtige bofællesskaber med egen dyrkning af grønsager og mindre dyrehold. De ønsker at etab-lere fælles solceller, vindmøller og varmepumper, som et led i en vedvarende energiløsning, der både omfatter el til forbrug, varme og ladning af elbiler.


Det giver optimale mulighed for at styre sammen-hængen mellem egen produktion og forbruget af el, så belastningen af det kollektive elnet lægges på de tidspunkter af døgnet, hvor det er mindst belastet. Der findes en række eksisterende eksempler på bæredygtige bofællesskaber, som Permatopia, Svalin og Munksøgaard, der begrænset af regule-ringen delvist har realiseret disse muligheder, og aktuelt en række bofællesskaber, der planlægger at etablere lokale energifællesskaber i fuldt omfang ved én fælles tilslutning til det kollektive elnet, som f.eks. Hyllegaard Høje. Etableringen af et boligfæl-lesskab vil typisk strække sig over en periode på 3 til 8 år, hvor det fra starten er afgørende, at få etableret det interne net og den styring, som kan sikre et optimalt energisystem.


Styringen er essentiel både for at kunne minime-re forbruget af og omkostningerne ved køb af el fra det kollektive elnet. Samtidig kræver denne styring fuld datamæssig kontrol med tidstro data på øjebliksniveau af alle producerende og forbrugende enheder. Denne tidstro type data kan i dag kun leveres ved direkte aflæsning af alle relevante målepunkter i et internt net og evt. tilkoblede enhe-der via det kollektive elnet. Egen varmeforsyning og ladning til elbiler er en nødvendighed for disse fæl-lesskaber, da de typisk ikke ligger i områder udlagt til fjernvarme og langt fra etablerede lade-standere.


Nye bofællesskaber kan bidrage væsentligt til inve-steringer i VE og dermed reducere klimabelastnin-gen betydeligt. Det vil give plads til elektrificering af både varme og transport uden behov for ekstraordinær netudbygning og bidrage til en bedre døgnfordeling af belastningen af de eksisterende elnet.


Ejermæssigt kan et bofællesskab være organiseret enten som ejerforening eller andelsboligselskab, som i fællesskab driver og styrer VE-anlæg og varmepumper. Et fælles tilslutningspunkt til elnettet er en forudsætning for, at styringen af produktion og forbrug kan foregå optimalt, hvor en opdeling på flere enheder vil fordyre de fælles løsninger og ikke give nogen samfundsøkonomisk eller energi-mæssig fordel. Den ejermæssige organisering af bofællesskaber bliver i høj grad styret af den politik og praksis som banker og kreditinstitutioner har for belåning af nye boliger, som ofte ved krav om indivi-dualiseret finansiering vanskeliggør fællesskaberne.

Modelberegning for bofællesskab
160 boliger fordelt på 5 klynger, der etableres i eta-per med fælleshuse samt fælles arealer til dyrkning og bygninger til drift og aktiviteter samt solceller, vindmølle, varmepumper og fælles lade-standere til 105 elbiler (data pr. år med empiri fra Hyllegaard Høje).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *